Voorwaarden

Content Arcade onderhoudt de ((Plagiaatchecker.co)) Website ("Site"). Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de site ("Algemene voorwaarden"). Door de site te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de Plagiarismchecker.co ((privacybeleid)) en deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de site te volgen. Content Arcade behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, met onmiddellijke ingang na plaatsing op de Site. Controleer deze pagina van de Site regelmatig. We zullen onderaan de pagina noteren wanneer er updates zijn voor de Algemene voorwaarden. Als u deze Algemene voorwaarden schendt, kunnen we uw gebruik van de site beëindigen, u beperken in toekomstig gebruik van de site en/of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

BEPERKTE LICENTIE

U krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en er toegang toe te krijgen in overeenstemming met de vereisten en beperkingen van deze Algemene voorwaarden. Content Arcade kan elk aspect van de Site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. We kunnen ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot alle of bepaalde delen van de Site beperken. U hebt geen rechten op de eigen website en eventuele gerelateerde documentatie die aan u wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de site. Behalve zoals bepaald in de Algemene voorwaarden, hebt u niet het recht om direct of indirect enige nieuwe of afgeleide werken van, of weergeven, distribueren, uitvoeren of op enigerlei wijze exploiteren van de site, of een deel van de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk.

1. WERKING OP DE WEBSITE: Verenigde Arabische Emiraten is ons land van domicilie. We beheren deze site vanuit de V.A.E. We beweren niet dat deze site geschikt is voor gebruik op andere locaties. Als u deze site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving. U mag geen materiaal van deze site gebruiken, exporteren of herexporteren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot exportwetten en -regelgeving van de V.A.E.

TOEPASSELIJK RECHT. De wetten van de Verenigde Arabische Emiraten zijn van toepassing op het gebruik van de site en de algemene voorwaarden, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, zullen alleen worden behandeld door een bevoegde rechtbank in de V.A.E.

2. TRANSACTIE IN MEERDERE VALUTA

De weergegeven prijs en valuta die door u zijn geselecteerd, zijn dezelfde prijs en valuta die op de Kaart in rekening wordt gebracht en op het Transactiebewijs wordt afgedrukt.

AANKOPEN:

Wij accepteren betaling met Visa of MasterCard debet- en creditcards in USD voor onze producten en diensten. Alle online aankopen vallen ook onder de algemene voorwaarden van de respectieve handelaarsdienstverleners. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van de respectieve handelaarsserviceprovider voordat u een transactie uitvoert.

INTERPRETATIE:

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle andere schriftelijke en mondelinge communicatie of overeenkomsten met betrekking tot de onderwerpen die in deze Algemene Voorwaarden worden besproken. Een verklaring van afstand of wijziging van deze Algemene voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend door een bevoegde functionaris van ons. Alle terugbetalingen worden gedaan op de oorspronkelijke betalingswijze.

3. OFFICE BUITENLANDSE VERMOGENSCONTROLE (OFAC) GESANCTIONEERDE LANDEN

We zullen geen handel drijven met of diensten verlenen aan personen en bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of handelen voor of namens, door OFAC getargete landen EN individuen, groepen en entiteiten, zoals terroristen en drugshandelaren die zijn aangewezen onder de OFAC-programma's die zijn niet landspecifiek

4. VERKLARINGEN DOOR U

Door de site te bezoeken, verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat (a) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) dat al het materiaal van welke aard dan ook dat door u aan ons is verstrekt via de site of voor opname op de site, geen plagiaat zal plegen, inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op de rechten van derden, waaronder handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, handelsopmaak, privacy , patenten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De klant die de website gebruikt en minderjarig/jonger dan 18 jaar is, mag zich niet registreren als gebruiker van de website en mag geen transacties uitvoeren op of gebruik maken van de website.

5. TOEGESTAAN GEBRUIK

U stemt ermee in dat u alleen gemachtigd bent om pagina's van deze site te bezoeken, te bekijken en een kopie van pagina's van deze site te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, dat u het materiaal op deze site niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins verspreiden voor enig ander doel dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders specifiek geautoriseerd door Content Arcade om dit te doen. U stemt er ook mee in om voor geen enkel doel naar de site te deeplinken, tenzij wij hier specifiek toestemming voor hebben gegeven. De kaarthouder moet een kopie van de transactiegegevens en het beleid en de regels van de handelaar bewaren.

6. UW ACCOUNT

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account vanaf elk apparaat, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. De site is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van of in verband met uw niet-naleving van deze sectie.

7. Records verlopen

Alle records worden permanent verwijderd na 15 dagen na het verstrijken van het abonnement. Als een gebruiker zijn of haar abonnement tijdens deze 15 dagen verlengt, krijgt hij of zij toegang tot zijn of haar gegevens; maar na deze periode zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele gegevens.

8. GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze site mag niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals de verkoop van goederen of diensten van welke aard dan ook. U moet onze voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook op de site te doen, hetzij door middel van advertenties, verzoeken, links of enige andere vorm van communicatie. Content Arcade zal onderzoek doen naar en passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de aanstootgevende communicatie van de Site en het blokkeren van dergelijke overtreders van het gebruik van de Site.

9. LINKS EN ZOEKRESULTATEN

De Site kan automatisch zoekresultaten produceren die verwijzen naar en/of linken naar sites van derden op het World Wide Web. We hebben geen controle over deze sites of de inhoud ervan. We garanderen, verklaren of waarborgen niet dat de inhoud op de site nauwkeurig, legaal en/of onschadelijk is. We onderschrijven de inhoud van sites van derden niet, noch geven we enige verklaring of garantie over deze sites, inclusief dat ze geen virussen zullen bevatten of anderszins uw computer zullen beïnvloeden. Door de site te gebruiken om naar een andere site te zoeken of naar een andere site te linken, stemt u ermee in en begrijpt u dat u geen enkele claim tegen ons kunt indienen voor enige schade of verlies, van welke aard dan ook, als gevolg van uw gebruik van de site om zoekresultaten te verkrijgen of om naar een andere site te linken plaats. Als u een probleem heeft met een link van de site, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via support@plagiarismchecker.co.

10. COPYRIGHTBELEID

We kunnen de privileges beëindigen van elke gebruiker die deze site gebruikt om op onwettige wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldig verweer of vrijstelling van redelijk gebruik om dit te doen. Als u informatie naar deze site verzendt, garandeert u dat de informatie geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, kwaliteit of juistheid van gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zijn compilaties van dergelijke gegevens, tekst, informatie en andere materialen die via ons systeem aan gebruikers beschikbaar worden gesteld. Het Online Materiaal mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of herverdeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Content Arcade, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden.

De Online Materialen zijn en blijven het exclusieve eigendom van ons. U hebt onder geen enkele omstandigheid het recht, direct of indirect, om het online materiaal of enige rechten daarop te bezitten, te gebruiken, te kopiëren, uit te lenen, te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, opnieuw te distribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen, behalve indien uitdrukkelijk en specifiek voorzien in de Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene voorwaarden geeft u enig recht, titel of belang, behalve dat van een licentie met de uitdrukkelijke rechten en onderhevig aan alle beperkingen hierin. Niets in deze Algemene voorwaarden verleent u het recht, direct of indirect, om de online materialen te gebruiken om een product te creëren voor wederverkoop of om de online materialen te gebruiken op een manier die met ons concurreert.

U erkent en stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en op elke kopie, vertaling, wijziging, aanpassing, afgeleid werk of verbetering van de online materialen die door of voor u zijn gemaakt. Op ons verzoek moet u elk instrument uitvoeren of laten uitvoeren dat nodig kan zijn om deze rechten, titels of belangen aan ons instrument toe te wijzen of deze rechten, titels of belangen in onze naam te perfectioneren.

12. AFWIJZING VAN GARANTIE, BEPERKING VAN SCHADE

WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN TITEL OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ANDERE SCHENDING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S EN/OF DE SITE. WIJ GEVEN OOK GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR EEN GEBRUIKER VIA DE SITE WORDT INGEDIEND, WEERGEGEVEN OF GEÜPLOAD. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE . IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CONTENT ARCADE ZOU IN DAT GEVAL BEPERKT ZIJN TOT DE GROOTSTE MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

13. SCHENDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U begrijpt en stemt ermee in dat we naar eigen goeddunken van Content Arcade, en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kunnen beëindigen, of elk ander beschikbaar rechtsmiddel kunnen gebruiken en ongeautoriseerde gebruikersinformatie kunnen verwijderen, als we van mening zijn dat de informatie die u verstrekt in strijd is met of is in strijd is met deze Algemene voorwaarden, of in strijd is met de rechten van Content Arcade, of een derde partij, of in strijd is met de wet. U stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding mogelijk geen voldoende remedie biedt voor schendingen van deze Algemene voorwaarden en u stemt in met een gerechtelijk bevel of andere billijke genoegdoening voor dergelijke schendingen. We kunnen gebruikersinformatie over u vrijgeven indien wettelijk vereist.

14. VRIJWARING

U stemt ermee in om onze Site, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit van of met betrekking tot uw gebruik van de site, inclusief uw gebruik van de site om een link naar een andere site te bieden of om inhoud of andere informatie naar de site te uploaden, of uw schending van de Algemene voorwaarden.

15. AAN U VERLEENDE LICENTIE

Door materialen aan ons te verstrekken, inclusief het indienen of uploaden van inhoud of materialen voor gebruik op de site, verklaart en garandeert u dat u of de eigenaar van alle rechten op dergelijke inhoud of materialen uitdrukkelijk een onherroepelijk wereldwijd recht heeft verleend in alle talen en in eeuwigdurend gebruik en exploitatie van alle of een deel van de door u verstrekte inhoud en materialen. We kunnen dergelijke ingediende inhoud of materialen naar eigen goeddunken publiceren en verspreiden via elke methode die nu bestaat of later wordt ontwikkeld. U stemt ermee in dat u afstand zult doen van alle claims en geen verhaal tegen ons zult hebben voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van eigendomsrechten in communicatie, inhoud of materiaal dat aan ons is voorgelegd. Alle communicatie of materialen die u naar ons stuurt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en kunnen door ons worden verspreid of gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, creëren, produceren of op de markt brengen van producten of diensten .

16. RECLAME

De site kan advertenties en/of sponsoring bevatten. De adverteerders en/of sponsors die deze advertenties en sponsoring leveren, zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat wordt ingediend voor opname op de site nauwkeurig is en voldoet aan alle toepasselijke wetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van enige adverteerder of sponsor.

17. SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht.

Koppen en sectietitels in deze Overeenkomst zijn voor het gemak en definiëren, beperken of verlengen geen enkele bepaling van deze Overeenkomst.